Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.
By ús folgesto in lytsskalige oplieiding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen. Dyn kânsen op in baan binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy't Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.
Ast foar de hbû-oplieding Leraar Fries kiest, dan kiesto foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. Fan tichtby makkest mei hoe't dyn learlingen har ûntjouwe. Mar ek as dosint ûntwikkelest dysels en bliuwst op 'e hichte fan wat ûnder jonge minsken libbet.

Toelatingseisen


Adres:
Rengerslaan 8 - 10
8917 DD Leeuwarden

Deze instellingen hebben ook een open dag

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2023
Open Dag NHL Stenden Leeuwarden
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2023
Open Dag NHL Stenden Emmen
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2023
Open Dag NHL Stenden Groningen
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2023
Open Dag NHL Stenden Meppel
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

dec
7
2023
Proefstuderen Leeuwarden
Locatie:
Tijd: 9:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

dec
7
2023
Proefstuderen Emmen
Locatie:
Tijd: 9:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

mrt
9
2024
Open Dag NHL Stenden Amsterdam
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

apr
4
2024
Proefstuderen Emmen
Locatie:
Tijd: 9:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Emmen
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Groningen
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Meppel
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Avond Amsterdam
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Dag NHL Stenden Amsterdam
Locatie:
Tijd: 10:00 - 15:00

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2024
Open Dag NHL Stenden Leeuwarden
Locatie:
Tijd: 10:00 - 16:00

NHL Stenden - Leeuwarden

nov
11
2024
Open Dag NHL Stenden Emmen
Locatie:
Tijd: 00:00 - 23:59

NHL Stenden - Leeuwarden

dec
7
2024
Proefstuderen Leeuwarden
Locatie:
Tijd: 9:00 - 16:00