Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Kiesto foar Leraar Fries by NHL Stenden Hogeschool dan draachst by oan de moderne kultuer yn Fryslân. Do nimst learlingen mei op aventoer troch de skiednis en fertelst se alles oer de taal en kultuer.
By ús folgesto in lytsskalige oplieiding. Der is in protte persoanlike oandacht foar dy as studint. By NHL Stenden Hogeschool witte dosinten wa ast bist. Harren doar stiet altyd foar dy iepen. Dyn kânsen op in baan binne goed. Ut ûnderfining witte wy dat elke studint dy't Frysk by ús studearre hat wurk krijt. Fraach en oanbod binne op de arbeidsmerk goed opinoar ôfstimd.
Ast foar de hbû-oplieding Leraar Fries kiest, dan kiesto foar in ôfwikseljend stúdzjeprogramma. Fakynhâldike kennis en sosjale feardichheden steane yn dyn stúdzje sintraal. Fan tichtby makkest mei hoe't dyn learlingen har ûntjouwe. Mar ek as dosint ûntwikkelest dysels en bliuwst op 'e hichte fan wat ûnder jonge minsken libbet.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.6 9.6 0
Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0  
Toon meer

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar de open dag

30
mrt
Open Avond Emmen
Tijd: 18:00 - 21:00 uur

Adres:
Rengerslaan 8 - 10
8917 DD Leeuwarden